Σύστημα Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που εφαρμόζουμε στο ΛΗΤΩ, καλύπτει όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και λειτουργιών μας (κλινικών, διοικητικών, εργαστηριακών και υποστηρικτικών).

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος, η Διοίκηση της ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ έχει αναλάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

 • Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες, επιθυμίες και τις προσδοκίες των ασθενών και των οικείων τους, με στόχο την ικανοποίησή τους και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών. Επιδιώκουμε την εκπλήρωση των απαιτήσεων των εργαζόμενων, των συνεργατών, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, την εργασιακή υγεία και ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον.
 • Δεσμευόμαστε στην παροχή άριστων υπηρεσιών διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τεχνολογία αιχμής και εφαρμόζοντας ορθές επαγγελματικές πρακτικές.
 • Συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και κανονιστικές απαιτήσεις, που εκάστοτε ισχύουν, και τις υποχρεώσεις που έχουμε ενυπογράφως αποδεχθεί και οι οποίες αφορούν την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, το περιβάλλον και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των προτύπων:
  EN 15224 - Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας - EN ISO 9001:2015 για υγειονομική περίθαλψη
  ISO 9001 - Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
 • Εφαρμόζουμε τη βασική αρχή της πρόληψης σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες.
 • Προστατεύουμε το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για την πρόληψη της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων με συμμόρφωση στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου.
 • Παρέχουμε ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες εργασίας με σκοπό την πρόληψη από εργατικά ατυχήματα και ασθένειες. Δεσμευόμαστε για την εξάλειψη των κινδύνων και την μείωση της διακινδύνευσης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Δεσμευόμαστε για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.
 • Παρέχουμε περιβάλλον εμπιστοσύνης και κουλτούρα ασφάλειας στο προσωπικό μας, που προάγουν την ανοιχτή επικοινωνία, την ενεργό συμμετοχή, την ποικιλία απόψεων, την προάσπιση των δικαιωμάτων, την ανάληψη ευθυνών, την ασφάλεια, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την ομαδική εργασία, την εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων και την αναγνώριση όταν επιτυγχάνονται οι προσδοκίες.
 • Ελαχιστοποιούμε την εμφάνιση αποκλίσεων από το πρότυπο λειτουργίας μας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Μετριάζουμε τις συνέπειες πιθανών συμβάντων, εργασιακών ή/και περιβαλλοντικών ατυχημάτων και μεριμνούμε για την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπισή τους.
 • Δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, προκειμένου να βελτιώνονται οι επιδόσεις μας και να επιτυγχάνεται ο στρατηγικός μας στόχος για επιχειρηματική αριστεία.

Επικοινωνία

210-6902413

info@leto.gr

Ιατροί

Αναζήτηση Ιατρών

Ημερολόγιο
Εγκυμοσύνης

Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα και στο μωρό σας σε κάθε στιγμή της εγκυμοσύνης.

Υπολογιστής
Κύησης

Υπολογίστε της ημέρες της κύησής σας & των γόνιμων ημερών.

Αναζήτηση
Ιατρού

Αναζητήστε με όνομα ή ειδικότητα.

ΛΗΤΩ Γενική, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ HHG
HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Y-Logimed Α.Ε.
Business Care
Healthspot
Digital Clinic
HEAL
IVF
Apollonion
Aretaeio
HomeCare
ΠLATON ΔΙΑGNOSIS
City Hospital