Οικονομικά Στοιχεία

Η εταιρεία στις 31/10/2007 έγινε υποθυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». Επομένως σύμφωνα με το νόμο οι οικονομικές της καταστάσεις θα έπρεπε να συνταχθούν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Ως ημερομηνία μετάβασης ορίστηκε υποχρεωτικά η 31/12/2005.

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους.Παλαιότερες Χρήσεις

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved