Χρήσιμες Πληροφορίες

Ιστορικό εγκύου

Ιατρικός Φάκελος

Οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών που έχουν νοσηλευθεί στο «ΛΗΤΩ» είναι απόρρητοι, αυστηρά προσωπικοί και φυλάσσονται αποκλειστικά στο ιατρικό αρχείο. Αντίγραφα δίνονται μόνο στον ενδιαφερόμενο ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, ύστερα από αίτηση στο Τμήμα Ιατρικού Αρχείου.

Πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα

Όλες οι ιατρικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό. Από αυτόν και υπ΄ ευθύνη του υπογράφονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, και άλλα ιατρικά έγγραφα.

Τα σχετικά προς υποβολή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες, έγγραφα παραδίδονται μαζί με την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

Kivotos tou KosmouFollow us on FacebookΑλφα-lab

ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., Μουσών 7 - 13 Αθήνα, Τ: 210 690 2000
© Copyright 2007-2011 ΛΗΤΩ. All Rights Reserved